Đọc truyện 🔐

719,606 49,346Writing

messiforever10

Đọc truyện bị quăng sang thế giới khác

16,142 1,127Writing

Lee7vu

Đọc truyện Chiến thần -Đinh Mặc

160,081 3,304Full

Faya_Elias

Đọc truyện Quỷ Long Adventure.

22,412 1,454Writing

Kizuha-kun

Đọc truyện Life in Magic World

28,950 1,357Writing

Mino_H_Akira

Đọc truyện [Original Light Novel] Shindoratei

62,926 2,536Writing

Ouitatsu

Đọc truyện Cuộc Sống Sau Hồi Sinh

10,631 1,188Writing

Hunga10k70

Đọc truyện Fantasy Adventure [FA]

1,303 111Writing

KaomojiKatori