Đọc truyện [FULL][KAIYUAN] CHẤP NHẬN.

222,083 222,083Full

JPkaiyuanfic

Đọc truyện [FULL][KAIYUAN] BẠN HỌC.

144,607 144,607Full

JPkaiyuanfic

Đọc truyện [KAIYUAN] ĐỪNG QUAY ĐẦU

38,288 38,288Writing

JPkaiyuanfic

Đọc truyện [KAIYUAN] LẦM LỐI

1,963 1,963Writing

JPkaiyuanfic

Đọc truyện MỘT CÂU CHUYỆN

287 287Writing

JPkaiyuanfic

Đọc truyện KaiYuan Shot - Nợ

9,674 9,674Full

DengHuangYuanQing