Đọc truyện bts | love you | series

212,972 20,384Writing

-dumzberway

Đọc truyện yoongi | stories

2,414 283Writing

-dumzberway

Đọc truyện bts | miss you | series

7,070 979Writing

-dumzberway

Đọc truyện namjin | anh

214 35Full

-dumzberway

Đọc truyện taegi | ghen

172 33Full

-dumzberway

Đọc truyện namtae | ngủ

345 57Full

-dumzberway

Đọc truyện vmin | 4 o'clock

169 36Full

-dumzberway

Đọc truyện nammin | things

131 27Full

-dumzberway

Đọc truyện taegi | their love

165 19Writing

-dumzberway