13.

Cuối cấp áMệt mỏi đến không thở được. Muốn khóc, muốn giải bày, nhưng phải nuốt ngược vào trong!