Đọc Truyện [Vkook] [Edit] Bạn Trai Ta Là Con Sói

Đọc Truyện [Vkook] [Edit] Bạn Trai Ta Là Con Sói

Tác giả: vile2904

Đọc Truyện

Tác giả: Tát Không Không.
Thể loại: Hài văn, H, HE.
Số chương: 106.
Số phiên ngoại: 16.
**Chú thích:
-Kim Seokjin: Kim Thạc Trấn.
-Min Yoongi: Mân Doãn Khởi.
-Kim Namjoon: Kim Nam Tuấn.
- Jung Hoseok: Trịnh Hạo Tích.
-Park Jimin: Phác Chí Mẫn. (Trong fic này, họ của Jimin sẽ bị đổi thành họ Kim)
-Kim Taehyung: Kim Tại Hưởng.
-Jeon Jungkook: Tuấn Chung Quốc