Đọc Truyện [Vkook] Đoản Văn ~

Đọc Truyện [Vkook] Đoản Văn ~

Tác giả: HwaTaeKie

Đọc Truyện

- Tác giả : HwaTaekook

- Đã sửa chữa : 3/1/2018.

_ Ngược . HE . SE .

_ Viết chỉ để thỏa lòng một con Hủ Nữ cuồng Vkook thôi.

? Vui lòng không mang đi đâu hay chuyển ver dưới mỗi hình thức ?