Đọc Truyện The Bros Journey 2:Hành trình tiếp tục

Đọc Truyện The Bros Journey 2:Hành trình tiếp tục

Tác giả: SamaHzP

Đọc Truyện

Sau khi nổ tung ở trên hành tinh 96, nhóm The Bros được hồi sinh trong một cơ thể mới do Bobby-Bot chế tạo.Vì biết mình không đủ sức chống lại lực lượng Kakuja bấy giờ,cả nhóm quyết định ai đi đường đấy,3 năm sau tụ tập.Sau 3 năm cả nhóm quay lại,mỗi người một vẻ;nhưng họ lại phải đối đầu với một lực lượng nguy hiểm hơn.Hành trình bắt đầu!