Đọc Truyện thanh oi de 16 ne

Đọc Truyện thanh oi de 16 ne

Tác giả: untra123

Đọc Truyện

ĐỀ 16:

Câu 1: :Sự thay đổi tư duy của đảng về kinh tế thị trường trong đại hội 9 đến đại hội 10 có những nội dung cơ bản nào?c5

Mô hình tổng quát: KTTT định hướng XHCN

+ Khái niệm nền KTTT định hướng XHCN theo dh IX : 1 kiểu tổ chức kt vừa tuân theo quy luật của kt tt vừa dựa trên cơ sở và chịu sự dẫn dắt chi phối bới các nguyên tắc và bản chất của CNXH

Điểm phát triển: quan niệm trước đây chỉ coi KTTT là phương tiện, thì hiện nay coi KTTT vừa là phương tiện vừa là mục đích

+ Thế mạnh của thị trường là để phát triển LLSX, XD cơ sở vật chất ký thuật cho CNXH, nâng cao đời sống nd

+ Tính định hướng XHCN: thể hiện ở QHSX đó là tổ chức quản lý và phân phốt nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu..

- Bản chất của KTTT định hướng XHCN: không phải là kinh tế kế hoạch hóa tập trung, cũng không phải là KTTT TBCN và cũng chưa hoàn toàn là KTTT XHCN vì nó chưa có đầy đủ các yếu tố XHCN

· Đại hội X: Tính định hướng XHCN trong phát triển KTTT ở nước ta thể hiện qua 4 tiêu chí:

- ...

Danh sách Chap