Thần Y Thánh Thủ full

135,468 700Full

pykarai

Thần Tọa full

319,056 1,309Full

pykarai

Vũ Thần full

431,569 1,795Full

pykarai

Quan Thần full

161,298 684Full

pykarai

Thiên Thần full

62,698 247Full

pykarai

Vô Tận Thần Công full

145,682 570Full

pykarai

Vũ Thần Full

25,931 26Full

sonhq48

Tinh Thần Biến full

49,919 167Full

sonhq48

Biến thân

1,586 2Full

thienlinh

Quyền Thần full

142,260 706Full

pykarai

Thế Thân

671,335 24,516Full

kenzylisa

Tinh Thần Châu full

104,944 418Full

pykarai

Sát Thần full

674,684 2,781Full

pykarai