Tiên Nghịch full

1,619,180 6,573Full

pykarai

Già Thiên full

1,080,225 4,670Full

pykarai

Sát Thần full

797,542 3,405Full

pykarai

Dị Thế Tà Quân full

686,535 3,138Full

pykarai

Cầu Ma full

590,739 2,739Full

pykarai

Đan Thần full

447,821 2,075Full

pykarai

Thế Giới Tu Chân full

420,602 1,980Full

pykarai

Chân Tiên full

397,823 1,795Full

pykarai

Thần Tọa full

376,906 1,583Full

pykarai

Hi Du Hoa Tùng full

198,535 787Full

pykarai

Vũ Thần full

506,616 2,233Full

pykarai

Linh La Giới full

154,564 971Full

pykarai

Vô Thường full

519,952 2,443Full

pykarai