Đọc Truyện Trải nghiệm tâm linh. - Tống Mặt Than

Đọc Truyện Trải nghiệm tâm linh. - Tống Mặt Than

Tác giả: TngMtThan

Đọc Truyện

Tổng hợp ba phần trải nghiệm tâm linh của bản thân. Tất cả những gì viết ra đều đã tận mắt chứng kiến, tin hay không tùy bạn :D

Face: https://www.facebook.com/Lchangesme

Phần 1: Bốc mộ ly kỳ truyện.

Phần 2: Gặp ma nói gì ngầu nhất!

Phần 3: Ở tranh đất người chết.

Phần 4: Những thai nhi vô tội.