Đọc Truyện [Dammy]Tàn phá - Lữ khách

Đọc Truyện [Dammy]Tàn phá - Lữ khách

Tác giả: CcLmNt

Đọc Truyện

Tống Phi vốn là một đại thiếu gia tài sắc vẹn toàn ...nhưng vì cớ gì lại gặp tên súc sinh cùng cha khác mẹ kia chứ !