Đọc Truyện Kế hoạch cưa Meow của Phạm Tổng - Nụ

Đọc Truyện Kế hoạch cưa Meow của Phạm Tổng - Nụ

Tác giả: MyMy1908

Đọc Truyện

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."