Đọc Truyện [SeriesOneshot] [NCTDream] Trúc Mã Trúc Mã - • Hae 🍀 Je •

Đọc Truyện [SeriesOneshot] [NCTDream] Trúc Mã Trúc Mã - • Hae 🍀 Je •

Tác giả: _youngforever__

Đọc Truyện

Author : Bý (thanh niên lạc từ sao Hoả tới Trái Đất :v)
Pairings : Couple tui ship :v

Danh sách Chap

[JeJae] [1]

[JeJae] [2]

[JeJae] [3]

[JeJae] [4]

[JeJae] [5]

[MarkHyuck]

[MarkHyuck] [2]

[MarkHyuck] [3]

[MarkHyuck] [4]

[RenChen]

[RenChen] [2]

[RenChen] [3]

[RenChen] [4]

[Nhật kí của JeMin]

[Nhật kí của MinYeon]

[ Nhật kí của JiHyun ]

[JeJae] [6]

[JeJae] [7]

[JeJae] [8]

[JeJae] [9] (1)

[JeJae] [9] (2)

[JeJae] [9] (3)

[JeJae] [10]

[MarkHyuck] [5]

[MarkHyuck] [6]

[MarkHyuck] [7]

[RenChen] [5]

[RenChen] [6]

[RenChen] [7]

[JeJae] [11]

[JeJae] [12]

[JeJae] [13]

[MarkHyuck] [8]

[MarkHyuck] [9]

[JeJae] [14]

[JiChen]

[JeJae] [15]

[RenChen] [8]

[RenChen] [9]

[MarkHyuck] [10]

[MarkHyuck] [11]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [12]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen ]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [2]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [3]

Extra. [NoMin]

[JeJae] [16]

[ JeJae ] [17]

[JeJae] [18]

[JeJae] [19]

[JeJae] [20]

[MarkHyuck] [13]. A Letter.

[MarkHyuck] [14]

[RenChen] [10]

[JeJae] [21]

[JeJae] [22]

[JeJae] [23]

[JeJae] [24]

[NoMin]. #1.

[NoMin] #2.

[NoMin] #3.

[NoMin] #4.

[JeMin] Đại ca bàn nạo. #1.

[JeMin] Đại ca bàn nạo. #2.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #3.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #4.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #5.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #6.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #7.

[JeJae] [25].

[JeJae] [26]

[JeJae] [27]

[MarkHyuck] Tháng tư là lời nói dối của em.

[KiệtDân] Stockholm. #1.

[KiệtDân] Stockholm #2.

[KiệtDân] Stockholm #3.

[KiệtDân] Stockholm #4.

[KiệtDân] Stockholm #5.

[RenChen] Lies.

[MarkHyuck] Stay.

[MarkHyuck]

[NoNa] Những đoạn chat nhảm.

[NoNa] Những đoạn chat nhảm (2).

[JeJae] [28].

[JeJae] [29]

[JeJae] [30].

#NoMin. Rose.

#NoMin. Ocean.

#NoMin. First thing.

#MarkHyuck.

#RenChen.

Lì xì đầu năm của bạn Bý.

Tây Du Kí phiên bản lỗi. #1.

Hậu cung của bạn Bý.

#JeMin.

#RenChen.

#MarkHyuck.

#NoMin.

#MarkHyuck.

#NoMin.

[JeJae] [31]

#MarkHyuck. My First and Last [1].

#JeMin. Spring Day.

[MarkHyuck, NoMin, RenChen]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen]

#MarkHyuck. My First and Last #2.

Profile bạn Bý.

Jeno x ... ?

[NCTDream] Chatroom.

#NoMin.

#RenChen.

Trang nhật ký số 4 của thanh niên thiếu muối.

Trang nhật ký số 1 của thanh niên thiếu muối.

#NoMin. Cậu biết gì không?

#NoRen.

#MinJun. Có một ngày.

to Huang Renjun.

[JeJae] [32]

#MarkHyuck.

[#MH, #NM, #CR ] Yes, My Boss !

Bý hỏi các bạn trả lời =))