Đọc Truyện [chuyển ver] kaiyuan - giả muội tuyển phi - Duy Ái Vương Nguyên

Đọc Truyện [chuyển ver] kaiyuan - giả muội tuyển phi - Duy Ái Vương Nguyên

Tác giả: YuLin183

Đọc Truyện

tác giả: Đông Trùng

nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

là chuyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên các bạn đừng copy, đừng share... vân vân.
nếu thấy có vấn đề gì thì cứ la lên, mình sẽ xóa.

Danh sách Chap

chương 1

chương 2

Chương 3

chương 4

chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Phần 2- văn án

P2 - chương 1

P2 - Chương 2

P2 - Chương 3

P2 - Chương 4

P2 - Chương 5

P2 - Chương 6

P2 - Chương 7

P2 - Chương 8

P2 - Chương 9

P2 - Chương 10

P2 - Chương 11

P2 - Chương 12

P2 - Chương 13

P2 - Chương 14

P2 - Chương 15

P2 - Chương 16

P2 - Chương 17

P2 - Chương 18

P2 - Chương 19

P2 - Chương 20

P2 - Chương 21

P2 - Chương 22

P2 - Chương 23

P2 - Chương 24

P2 - Chương 25

P2 - Chương 26

P2 - Chương 27

P2 - Chương 28

P2 - Chương 29

Phiên ngoại Thiên Vương Tuấn Khải

P2 - Chương 30

P2 - Chương 31

Phiên ngoại Thiên Vương Nguyên