Đọc Truyện Truyện Kiều - Nguyễn Du - Vũ Nguyệt

Đọc Truyện Truyện Kiều - Nguyễn Du - Vũ Nguyệt

Tác giả: VuNguyet0322

Đọc Truyện

Trăm năm trăm cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.