Đọc Truyện đế tôn full - Hóng

Đọc Truyện đế tôn full - Hóng

Tác giả: hieu1230

Đọc Truyện

Võ đạo có thể Thông Thần!

Võ đạo tu luyện đến cảnh giới Thần Luân, liền có thể luyện thành Thần Thông, siêu phàm thoát tục!