Đọc Truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Đinh Mặc - Bỉ Ngạn

Đọc Truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Đinh Mặc - Bỉ Ngạn

Tác giả: YingChun24

Đọc Truyện

Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Tác giả: Đinh Mặc

Nguồn: Rabbitlyn

Văn án:

Cô ấy giống như ánh mặt trời nhỏ.

Còn tôi chỉ là du khách nằm dưới ánh mặt trời ấy.

Bởi vì cô ấy chiếu sáng, nên cuối cùng ngẩng đầu lên nước mắt nhạt nhòa.

Danh sách Chap

Chương 1: Đàm Giảo (1)

Chương 2: Đàm Giảo (2)

Chương 3: Đàm Giảo (3)

Chương 4: Ô Ngộ (1)

Chương 5: Ô Ngộ (2)

Chương 6: Ô Ngộ (3)

Chương 7: Đàm Giảo (2.1)

Chương 8: Đàm Giảo (2.2)

Chương 9: Đàm Giảo (2.3)

Chương 10: Ô Ngộ (2.1)

Chương 11: Ô Ngộ (2.2)

Chương 12: Đàm Giảo (3.1)

Chương 13: Đàm Giảo (3.2)

Chương 14: Đàm Giảo (3.3)

Chương 15: Đàm Giảo (3.4)

Chương 16: Ô Ngộ (3.1)

Chương 17: Ô Ngộ (3.2)

Chương 18: Ô Ngộ (3.3)

Chương 19: Đàm Giảo (4.1)

Chương 20: Đàm Giảo (4.2)

Chương 21: Đàm Giảo (4.3)

Chương 22: Ô Ngộ (4.1)

Chương 23: Ô Ngộ (4.2)

Chương 24: Ô Ngộ (4.3)

Chương 25: Đàm Giảo (5.1)

Chương 26: Đàm Giảo (5.2)

Chương 27: Đàm Giảo (5.3)

Chương 28: Đàm Giảo (5.4)

Chương 29: Đàm Giảo (5.5)

Chương 30: Đàm Giảo (5.6)

Chương 31: Đàm Giảo (5.7)

Chương 32: Ô Ngộ (5.1)

Chương 33: Ô Ngộ (5.2)

Chương 34: Đàm Giảo (6.1)

Chương 35: Đàm Giảo (6.2)

Chương 36: Đàm Giảo (6.3)

Chương 37: Ô Ngộ (6.1)

Chương 38: Ô Ngộ (6.2)

Chương 39: Ô Ngộ (6.3)

Chương 40: Ô Ngộ (6.4)

Chương 41: Ô Ngộ (6.5)

Chương 42: Đàm Giảo (7.1)

Chương 43: Đàm Giảo (7.2)

Chương 44: Đàm Giảo (7.3)

Chương 45: Đàm Giảo (7.4)

Chương 46: Ô Ngộ (7.1)

Chương 47: Ô Ngộ (7.2)

Chương 48: Ô Ngộ (7.3)

Chương 49: Ô Ngộ (7.4)

Chương 50: Đàm Giảo (8.1)

Chương 51: Đàm Giảo (8.2)

Chương 52: Đàm Giảo (8.3)

Chương 53: Đàm Giảo (8.4)

Chương 54: Ô Ngộ (8.1)

Chương 55: Ô Ngộ (8.2)

Chương 56: Ô Ngộ (8.3)

Chương 57: Ô Ngộ (8.4)

Chương 58: Đàm Giảo (9.1)

Chương 59: Đàm Giảo (9.2)

Chương 60: Đàm Giảo (9.3)

Chương 61: Đàm Giảo (9.4)

Chương 62: Đàm Giảo (9.5)

Chương 63: Đàm Giảo (9.6)

Chương 64: Đàm Giảo (9.7)

Chương 65: Đàm Giảo (9.8)

Chương 66: Đàm Giảo (9.9)

Chương 67: Đàm Giảo (9.10)

Chương 68: Ô Ngộ (9.1)

Chương 69: Ô Ngộ (9.2)

Chương 70: Ô Ngộ (9.3)

Chương 71: Ô Ngộ (9.4)

Chương 72: Đàm Giảo (10.1)

Chương 73: Đàm Giảo (10.2)