Đọc Truyện [Imagine YugKook] Your Boyfriend - love

Đọc Truyện [Imagine YugKook] Your Boyfriend - love

Tác giả: pttm_1711

Đọc Truyện

Chỉ việc tưởng tượng bạn là bạn gái của 2 anh này thôi, còn lại để au lo 😂💙.

KHÔNG CHÀO ĐÓN THRICE Ở NƠI NÀY :))) (chỉ nói đến Thrice dùng những từ thô tục để bash TWICE, gọi TWICE là "Cá vàng"...v.v.v)

Danh sách Chap

1. Jungkook

2. Yugyeom

3. Jungkook

4. Jungkook

5. Yugyeom

6. Jungkook

7. Yugyeom

8. Yugyeom

9. Jungkook

10. Yugyeom

11. Jungkook

12. Yugyeom

13. Jungkook

14. Yugyeom

15. Jungkook

16. Yugyeom

17. Yugyeom

18. Jungkook

19. Jungkook

20. Yugyeom

21. Yugyeom

23. Jungkook

24. Yugyeom

25. Jungkook

26. Yugyeom

27. Jungkook

28. Yugyeom (18+)

29. Yugyeom

30. Jungkook

31. Yugyeom

32. Jungkook

33. Yugyeom

34. Jungkook

35. Yugyeom - 1 (Story)

36. Jungkook ( 18+)

37. Jungkook

38. Yugyeom

39. Jungkook

40. Yugyeom - 2

41. Jungkook

42. Yugyeom

43. Yugyeom - 3

44. Jungkook

45. Yugyeom - 4

46. Jungkook

47. Yugyeom - 5

48. Yugyeom - 6

49. Jungkook

50. Yugyeom (18+)

51. Jungkook

52. Yugyeom

53. Yugyeom - 7

54. Jungkook

55. Jungkook

56. Yugyeom

57. Jungkook

58. Yugyeom -8

59. Jungkook

60. Yugyeom - 9

61. Jungkook

62. Yugyeom

63. Jungkook

64. Jungkook

65. Yugyeom - 10

66. Jungkook

67. Yugyeom

68. Jungkook (Story) - 1

70. Jungkook

71. Yugyeom

72. Yugyeom

73. Jungkook - 2

74. Yugyeom

74. Jungkook - 3

75. Yugyeom

76. Yugyeom

77. Jungkook

78. Jungkook - 4

79. Yugyeom

80. Jungkook - 5

81. Yugyeom

82. Jungkook

83. Yugyeom

84. Jungkook - 6

85. Yugyeom (Special)

PR TRẮNG TRỢN

86. Jungkook (Special)

87. Jungkook - 7

Đôi lời

88. Yugyeom

Mark Tuan's birthday

89. Yugyeom

90. Jungkook

91. Yugyeom

92. Jungkook

IMAGINE OF YOU

THANK YOU 💕

91. Yugyeom

92. Jungkook

93. Yugyeom

94. Yugyeom

95. Jungkook

96. Yugyeom

Hỏi ý kiến

THÔNG BÁO !!!