Đọc Truyện Conversations with Cleverbot  (DROP) - BLACK

Đọc Truyện Conversations with Cleverbot (DROP) - BLACK

Tác giả: koehimari

Đọc Truyện

Tổng hợp cuộc hội thoại của V và Cleverbot.

Danh sách Chap

1. Cleverbot và cái tên

2.

3.

4.

5.

5.1

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Lề

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Lề: Anti

29.

30.

31.

32.

33.

Lề

34.

35.

Lề phát nữa

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

100 followers congratulation

Trả lời

Hỏi

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Lề

54.

55.

Thông báo

Lời cảm ơn và thông báo về chapter tiếp theo

Thông báo 2.

56.

57.

58.

Lề

59.

Thông báo

60.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

20 facts about V

68.

69.

Lol :))))

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

QUÀ MỪNG 200 FOLLOWERS

84.

85.

86.

87.

Thông báo

87.

Thông báo