Đọc Truyện |SamHoonBaeHwi| DAILY - Rest

Đọc Truyện |SamHoonBaeHwi| DAILY - Rest

Tác giả: _JEILX_

Đọc Truyện

Nơi muối tìm về :)))
Highest ranking: #5 in Fanfiction :D

Danh sách Chap

Before start

#1 Samuel - Daehwi

#2 Daehwi - Jinyoung

#3 Samuel - Daehwi

#4 Jihoon - Jinyoung

#5 Jihoon - Jinyoung

#6 Samuel - Jihoon

#7 Samuel - Jinyoung

#8 Daehwi - Jinyoung

#9 Jihoon - Daehwi

#10 Samuel - Daehwi

#11 Jihoon - Jinyoung

#12 Jinyoung - Daehwi - Samuel

#13 Samuel - Jihoon

#14 Jihoon - Jinyoung

#15 Daehwi - Jinyoung

#16 Jihoon - Jinyoung

#17 Samuel - Jihoon

#18 Jihoon - Daehwi

#19 Samuel - Daehwi

#20 Jinyoung - Daehwi

#21 Samuel - Jihoon

#22 Samuel - Jinyoung

#23 Jihoon - Jinyoung

#24 Samuel - Daehwi

#25 Jinyoung - Daehwi

#26 Jihoon - Jinyoung

#27 Samuel - Jihoon

#28 Samuel - Jinyoung

#29 Jihoon​ - Jinyoung

#30 Daehwi - Jinyoung

#31 Jihoon - Daehwi

#32 Samuel - Daehwi

#33 Samuel - Jinyoung

#34 Daehwi - Samuel

#35 Jihoon - Jinyoung

#36 Daehwi - Jinyoung

#37 Samuel - Jihoon

#38 Jihoon - Jinyoung

#39 Samuel - Jinyoung

#40 Samuel - Daehwi

#41 Daehwi - Jinyoung

#42 Samuel - Jinyoung

#43 Jihoon - Jinyoung

#44 Samuel - Jihoon

#45 Jihoon - Daehwi

#46 Jinyoung - Jihoon

#47 Samuel - Daehwi

#48 Samuel - Jinyoung

#49 Samuel - Jihoon

#50 Jihoon - Daehwi

#51 Daehwi - Jinyoung

#52 Jihoon - Jinyoung

#53 Samuel - Jihoon

#54 Daehwi - Jinyoung

#55 Sam Hoon Bae Hwi

#56 Samuel - Jihoon

#57 Daehwi - Jihoon

#58 Samuel - Daehwi

#59 Sam Hoon Bae Hwi

#60 Daehwi - Jinyoung

#61 Jihoon

#62 Jihoon - Jinyoung

#63 Samuel - Jihoon

#64 Samuel - Jinyoung

#65 Jihoon - Daehwi

#66 Daehwi - Jinyoung

#67 Samuel - Jihoon

#68 Samuel - Daehwi

#69 Jihoon - Jinyoung

#70 Samuel - Jinyoung

#71 Jihoon - Daehwi

#72 Daehwi - Jinyoung

#73 Samuel - Jihoon

#74 Samuel - Daehwi

#75 Jinyoung

#76 Jihoon - Jinyoung

#77 Jihoon - Daehwi

#78 Samuel - Jihoon

#79 Daehwi - Jinyoung

#80 Jihoon - Daehwi

#82 Samuel - Daehwi

#81 Samuel - Jinyoung

#83 Names? =)))

#84 Jinyoung - Jihoon

#85 Samuel - Jihoon

#86 Daehwi - Jinyoung

#87 Samuel - Daehwi

#88 Jinyoung - Jihoon

#89 Jihoon - Daehwi

#90 Samuel - Jinyoung

#91 Samuel - Jihoon

#92 Samuel - Jihoon

#93 Jihoon - Jinyoung

#94 Samuel - Daehwi

#95 Jinyoung - Daehwi

#96 Samuel - Jinyoung

;-;

#97 Jihoon - Daehwi

#98 Samuel - Jihoon

#99 Samuel - Daehwi

#100 how to be a tay lái lụa =)))

#101 Jihoon - Daehwi

#102 Jinyoung - Jihoon

#103 Samuel - Jinyoung

#104 Samuel - Jihoon

#105 Daehwi - Samuel

#106 Jinyoung - Daehwi

#107 Jihoon - Jinyoung

#108 Samuel - Jihoon

#109 Samuel - Jinyoung

#110 Jihoon - Daehwi

#111 Jihoon - Jinyoung

#112 Samuel - Daehwi

#113 Jinyoung - Daehwi

#114 Samuel - Jihoon

#115 Samuel - Jinyoung

#116 Pụt-ssi hiện lên hỏi =))

#117 Pụt-ssi hiện lên hỏi (2)

#118 Bà tiên hiện lên hỏi =)))

#119 Jinyoung - Daehwi

#120 Rumors

#121 Samuel - Jihoon

#122 Daehwi - Jihoon

#123 Samuel - Jinyoung

#124 Jihoon - Jinyoung

#125 Jinyoung - Daehwi

#126 Samuel - Daehwi

#127 Samuel - Jihoon

#128 Jinyoung - Daehwi

#129 Jihoon - Daehwi

#130 Samuel - Jinyoung

#131 Samuel - Jihoon

#132 Jinyoung - Daehwi

#133 Samuel - Daehwi

#134 Jihoon - Jinyoung

#135 Samuel - Jinyoung

#136 Jihoon - Daehwi