Đọc Truyện So sánh khổ 2 bài "Đây thôn Vĩ Dạ" và khổ 4 bài " Tràng giang".

Đọc Truyện So sánh khổ 2 bài "Đây thôn Vĩ Dạ" và khổ 4 bài " Tràng giang".

Tác giả: MoMpMpMp

Đọc Truyện

Do it by myself !!
Enjoy it !!
[ 23-25/2/2016 ]