Đọc Truyện Quy hoạch đô thị

Đọc Truyện Quy hoạch đô thị

Tác giả: tungbeng2812

Đọc Truyện

Giáo trình quy hoạch đô thị -

hạ tầng cơ sở kiến trúc

Dành cho các Khoa ngoài (không kể khoa Kinh tế và xây dựng)

Số tiết: 30

I. Phần I: Quy hoạch đô thị (21 tiết)

Bài 1: Các khái niệm chung về đô thị và công tác quy hoạch xây dựng đô thị (3 tiết ??? ít thời gian quá là 6 tiết)

1. Sự hình thành đô thị

ã Đô thị hình thành từ khi xã hội có giai cấp.

ã Sự tập trung dân cư¬, định canh, định cư¬.

ã Sự hình thành tầng lớp lãnh đạo, tôn giáo.

ã Sự hình thành tầng lớp lao động tiểu thủ công.

ã Tầng lớp lao động dịch vụ

2. Khái niệm về đô thị

ã Đô thị là điểm dân cu¬ tập trung với mật độ cao,

ã Đô thị là nơi chủ yếu có các hoạt động phi nông nghiệp (hành chính, công nghiệp, dịch vụ...).

ã Đô thị là trung tâm chuyên ngành hay tổng hợp, có vai trò thúc đẩy kinh tế-xã hội trong một miền lãnh thổ.

ã Sống và làm việc kiểu thành thị.

ã Có một số cách định nghĩa khác nhau về đô thị dựa trên các tiêu chí: quy mô dân số, thu nhập, tính chất điểm dân c¬... (Ví dụ:...)

v Định nghĩa đô t...

Danh sách Chap