Đọc Truyện minkooktae | who's your daddy?

Đọc Truyện minkooktae | who's your daddy?

Tác giả: -aylmer

Đọc Truyện

Kim Taehyung đã tạo cuộc trò chuyện.

√ Written by -aylmer.

Danh sách Chap

1. Mak-line #1

2. [Jimin & Jungkook]

3. Kim Taehyung @rapgodtae.

4. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

5. Mak-line #2

6. Park Jimin @Jimhandsome.

7. MinV - Facetime.

8. [ Jungkook & Taehyung ]

9. Park Jimin @Jimhandsome.

10. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

11. Jeon Jungkook @Kookiedabezt

12. Park Jimin @Jimhandsome.

13. Mak-line #3

14. [ Jimin & Taehyung ]

15. Kim Taehyung @rapgodtae.

16. Park Jimin @Jimhandsome.

17. [ Jimin & Taehyung ]

18. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

19. [ Jungkook & Taehyung ]

20. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

21. Kim Taehyung @rapgodtae.

22. Park Jimin @Jimhandsome.

23. Kim Taehyung @rapgodtae.

24. [ Jungkook & Taehyung ]

25. Jeon Jungkook @Kookiedabezt

26. Park Jimin @Jimhandsome.

27. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

28. Kim Taehyung @rapgodtae.

29. Park Jimin @Jimhandsome.

30. Park Jimin @Jimhandsome.

31. [ Jungkook & Taehyung ]

32. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

33. Kim Taehyung @rapgodtae.

34. [ Jungkook & Taehyung ]

35. [ Jimin & Taehyung ]

36. Park Jimin @Jimhandsome.

37. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

38. Kim Taehyung @rapgodtae.

39. [ Jungkook & Taehyung ]

40. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

41. [ Jungkook & Taehyung ]

42. Kim Taehyung @rapgodtae.

43. [ Jungkook & Taehyung ]

44. Park Jimin @Jimhandsome.

45. [ Jungkook & Taehyung ]

46. [ Jungkook & Taehyung ]

47. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

48. Kim Taehyung @rapgodtae.

49. Park Jimin @Jimhandsome.

50. Park Jimin @Jimhandsome.

51. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

52. Park Jimin @Jimhandsome.

53. Kim Taehyung @rapgodtae.

54. Kim Taehyung @rapgodtae.

55. Park Jimin @Jimhandsome.

56. KookV - Call.

57. Park Jimin @Jimhandsome.

58. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

59. Kim Taehyung @rapgodtae.

60. Park Jimin @Jimhandsome.

61. Kim Taehyung @rapgodtae.

62. Kim Taehyung @rapgodtae.

63. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

64. [ Jimin & Taehyung ]

65. [ Jimin & Taehyung ]

66. [ Jungkook & Taehyung ]

67. Kim Taehyung @rapgodtae.

68. Kim Taehyung @rapgodtae.

69. [ Jimin & Taehyung ]

70. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

71. Kim Taehyung @rapgodtae.

72. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

73. [ Jimin & Jungkook ]

74. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

75. Kim Taehyung @rapgodtae.

76. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

77. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

78. Kim Taehyung @rapgodtae.

79. Kim Taehyung @rapgodtae.

80. [ Jungkook & Taehyung ]

81. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

82. Park Jimin @Jimhandsome.

83. [ Jimin & Taehyung ]

84: Kim Taehyung @rapgodtae.

85. Park Jimin @Jimhandsome.

86. Kim Taehyung @rapgodtae.

87. Park Jimin @Jimhandsome.

88. Jeon Jungkook @Kookiedabezt.

89. Jeon Jungkook @Kookiedabezt

90. KimTaehyung @rapgodtae.

91. Kim Taehyung @rapgodtae.

92. Park Jimin @Jimhandsome.

93. [ Jimin & Taehyung ]

94. Park Jimin @Jimhandsome.

95. Kim Taehyung @rapgodtae. [END]

96. Extra1: [Jimin & Taehyung]

97. Extra2: MinTae - Throwback.