Đọc Truyện /Longfic/ /TaeKook/ Sứ Mệnh

Đọc Truyện /Longfic/ /TaeKook/ Sứ Mệnh

Tác giả: bieyeon

Đọc Truyện

Author : Tớ đây aka bie
Pairing : TaeKook - Taehyung and Jungkook
Rating : M