Đọc Truyện Lắng nghe tiếng thời gian → Yugchae

Đọc Truyện Lắng nghe tiếng thời gian → Yugchae

Tác giả: wat21say

Đọc Truyện

'em nghe không, tiếng lòng tôi tan nát?
em nghe không, tiếng thời gian vọng hát
những giai điệu giéo giắt
hư hao...'