Đọc Truyện [Knb] Kuroko Doujinshi

Đọc Truyện [Knb] Kuroko Doujinshi

Tác giả: Uzumi-Aiya

Đọc Truyện

Tổ hợp những câu chuyện về doujinshi knb, có lúc sẽ có ảnh hoặc video.
Lịch đăng doujinshi: thứ 5 và chủ nhật.
Còn ảnh và video lâu lâu sẽ có.
Mời mọi người vào xem
Lưu ý: nhớ vote hoặc cmt cho tui nha cấm đọc chùa. Bạn nào dị ứng với thể loại BL thì thoát ra nếu mà vẫn vào xem mình không chịu trách nhiệm dến vấn đề tâm sinh lí của các bạn đâu nha
Hết.

Danh sách Chap

Doujinshi(P.1)(Chuong 1)

Doujinshi(P.1)(Chuong 2)

Doujinshi(P.1)(Chuong 3)

Doujinshi(P.1)(Chuong 4)

Doujinshi(P.1)(Chuong 5)

Doujinshi(P.1)(Chuong 6)

Doujinshi(P.1)(Chuong 7)

Doujinshi(P.1)(Chuong 8)

Doujinshi(P.1)(Chuong 9)

Doujinshi(P.1)(Chuong 10)

Doujinshi(P.2)(Chuong 1)

Doujinshi(P.2)(Chuong 2)

Doujinshi(P.2)(Chuong 3)

Doujinshi(P.2)(Chuong 4)

Doujinshi(P.3)(Chuong 1 va 2)

Doujinshi(P.3)(Chuong 3 va 4a)

Doujinshi(P.3)(Chuong 4b va 5)

Doujinshi(P.4)(Chuong 1a)

Doujinshi(P.4)(Chuong 1b)

Doujinshi(P.4)(Chuong 1c va 2a)

Doujinshi(P.4)(Chuong 2b)

Doujinshi(P.4)(Chuong 2c)

Doujinshi(P.5a)

Doujinshi(P.5b)

Doujinshi(P.6)

Thong bao

Doijinshi(P.7)

Doujinshi(P.8)(Chuong 1)

Doujinshi(P.8)(Chuong 2)

Doujinshi(P.8)(Chuong 3)

Doujinshi(P.9)(Chuong 1)

Doujinshi(P.9)(Chuong 2)

Doujinshi(P.10)(Chuong 1)

Doujinshi(P.10)(Chuong 2)

Doujinshi(P.11)

Doujinshi(P.12)

Doujinshi(P.13)(Chuong 1)

Doujinshi(P.13)(Chuong 2)

Doujinshi(P.14)

Doujinshi(P.15)

Doujinshi(P.16)

Doujinshi(P.17 va P.18)

Doujinshi(P.19)(Chuong 1)

Doujinshi(P.19)(Chuong 2)

xa anh 1

Doujinshi(P.20)(Chuong 1)

Doujinshi(P.20)(Chuong 2)

Doujinshi(P.20)(Chuong 3)

Doujinshi(P.21)

Doujinshi(P.22)(Chuong 1)

Doujin(P.22)(Chuong 2)

Doujinshi(P.23)

Doujinshi(P.24)

Doujinshi(P.25)

Doujinshi(P.26)

Doujinshi(P.27)

Doujinshi(P.28)

Doujinshi(P.29)

Doujinshi(P.30)

Doujinshi(P.31)(Chuong 1)

Doujinshi(P.31)(Chuong 2)

Doujinshi(P.32)

Doujnshi(P.33)

xa anh 2

Doujinshi(P.34)

Doujinshi(P.35)(Chuong 1)

Douhinshi(P.35)(Chuong 2)

Doujinshi(P.36)

Doujinshi(P.37)

38.1

38.2

39.1

39.2

40

VD1

41

xa anh 3

xa anh 4

42

43

44

45

46

47

48

xa anh 5

49

50

51

xa anh 6

52

53

54

55

56

57

xa anh 7

58

59

60

61.1

61.2

62.1

62.2

63

64

65.1

65.2

66.1

66.2

66.3

67

68

69

70

71

72

73

xa anh 8

74

75

76

77

78

79

80

VD2

81

82

83

84

85