Đọc Truyện (ĐM edit) Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công - Nhất Nhân Lộ Quá

Đọc Truyện (ĐM edit) Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công - Nhất Nhân Lộ Quá

Tác giả: HAkashi_Fujoshi

Đọc Truyện

Tên truyện:

Cư Thuyết Ngã Thượng Bối Tử Thị Cá Tra

Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Tác giả: Nhất Nhân Lộ Quá

Editor: Haki-chan

Thể loại: Chủ công, Mạt thế, Dị năng, Hiện đại, Phản trọng sinh, Phi gương vỡ lại lành, Nhất công nhất thụ, Đam mỹ tiểu thuyết.