Đọc Truyện [ĐM Edit] Bạch nguyệt quang nam thần tự cứu hệ thống

Đọc Truyện [ĐM Edit] Bạch nguyệt quang nam thần tự cứu hệ thống

Tác giả: DiepKatori

Đọc Truyện

Tên gốc: 白月光男神自救系统

Tác giả: Tây Khứ Đích Thương Hiệp

Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn. (153 chương)

Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành.

Nguồn truyện: https://www.2kxs.com/xiaoshuo/100/100823/

Nguồn CV: wikidich, xavienconvert.

Editor: Diệp Katori.

Nhãn: Khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, niên hạ, hài.

Bản edit phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả, chỉ đúng khoảng 60-70%, xin đừng mang đi nơi khác.

Danh sách Chap

Văn án

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (1)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (2)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (3)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (4)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (5)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (6)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (7)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (8)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (9)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (10)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (11)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (12)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (13+14+15)

THỢ SĂN VAMPIRE (1)

THỢ SĂN VAMPIRE (2)

THỢ SĂN VAMPIRE (3)

THỢ SĂN VAMPIRE (4)

THỢ SĂN VAMPIRE (5)

THỢ SĂN VAMPIRE (6)

THỢ SĂN VAMPIRE (7)

THỢ SĂN VAMPIRE (8)

THỢ SĂN VAMPIRE (9)

THỢ SĂN VAMPIRE (10)

THỢ SĂN VAMPIRE (11)

THỢ SĂN VAMPIRE (12)

THỢ SĂN VAMPIRE (13)

THỢ SĂN VAMPIRE (14)

THỢ SĂN VAMPIRE (15)

THỢ SĂN VAMPIRE (16)

THỢ SĂN VAMPIRE (17)

THỢ SĂN VAMPIRE (18)

THỢ SĂN VAMPIRE (19+20)

THỢ SĂN VAMPIRE (21)

THỢ SĂN VAMPIRE (22)

THỢ SĂN VAMPIRE (23)

THỢ SĂN VAMPIRE (24)

THỢ SĂN VAMPIRE (25)

THỢ SĂN VAMPIRE (26)

THỢ SĂN VAMPIRE (27)

THỢ SĂN VAMPIRE (28)

THỢ SĂN VAMPIRE (29)

THỢ SĂN VAMPIRE (30)

THỢ SĂN VAMPIRE (31)

THỢ SĂN VAMPIRE (32)

THỢ SĂN VAMPIRE (33)

THỢ SĂN VAMPIRE (34)

THỢ SĂN VAMPIRE (35)

THỢ SĂN VAMPIRE (36)

THỢ SĂN VAMPIRE (37)

THỢ SĂN VAMPIRE (38)

THỢ SĂN VAMPIRE (39)

THỢ SĂN VAMPIRE (40 -> 47)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (1 -> 3)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (4)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (5)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (6)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (7)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (8)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (9)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (10)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (11)