Đọc Truyện Ảnh Chế(anime,tùm lum..)

Đọc Truyện Ảnh Chế(anime,tùm lum..)

Tác giả: xuongrong563

Đọc Truyện

Chế ở đây không phải là chế (chị)mà chế ở đây có nghĩ là chế,chế là chế từ không phải là chế chế những ảnh vui mang tính chất funny, nên chế ở đây có nghĩ chế !! (The end^^)