BANGTAN 💖

Phần này chỉ có phần edit nên cứ từ từ tưởng tượng.

By Citron 🍋 đừng lấy đi khi không có sự cho phép.
Enjoy ;)))))

Jin 🐑
Namjoon 🐨
Yoongi 🍪
Hoseok 🐴
Jimin 🐶
Taehyung ❤


Jungkook 🐰

Siêu ngắn và siêu kiệm từ :")))
🍋Citron